วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
9 ก.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๕๒๘ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลต่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น ๒๕๓๔ประจำเดือน มิ.ย.๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1653 วัน) ประเภท1
9 ก.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๒/พิเศษ เรื่อง การประชุมซักซ้อมแนวทางการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายผู้บริหาร (ประกาศมาแล้ว 1653 วัน) ประเภท1
8 ก.ค. 2556 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๓๔๑๘ เรื่อง การรายงานผลการจัดเก็บรายได้ (ประกาศมาแล้ว 1654 วัน) ประเภท1
8 ก.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๐๒๒ เรื่อง แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1654 วัน) ประเภท1
8 ก.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๓๔๑๑ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยเพื่อการขอประเมินวิทยฐานะและพัฒนาการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1654 วัน) ประเภท1
5 ก.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๓๓๗๕ เรื่อง โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ A.L.T.C. (ระดับ ๓ ท่าน) (ประกาศมาแล้ว 1657 วัน) ประเภท1
5 ก.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๔๘๑ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1657 วัน) ประเภท1
5 ก.ค. 2556 (นายอำเภอ ทุกอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๓๓๗๓ เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๕๖ (ฉบับจริง) (ประกาศมาแล้ว 1657 วัน) ประเภท1
5 ก.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๐๑๑ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูล กชช. ๒ค ปี ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1657 วัน) ประเภท1
4 ก.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๐๐๕ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน "ด้่านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น" รุ่นที่ ๕ (ประกาศมาแล้ว 1658 วัน) ประเภท1