วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
25 ส.ค. 2560 ชบ 0023.3/20265 ลว 24 ส.ค.60 ขอเชิญบุคลากรร่วมเป็นวิทยากรการประชุมสัมมนาวิชาการ (ประกาศมาแล้ว 148 วัน) ประเภท1
25 ส.ค. 2560 ชบ 0023.3/20266 ลว 24 ส.ค.60 ขอเชิญบุคลากรร่วมเป็นวิทยากรโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Suffictency School : LSS) ประจำปี 2560 เพิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 148 วัน) ประเภท1
25 ส.ค. 2560 ชบ 0023.3/20267 ลว 24 ส.ค. 60 การประกวดตราสัญญาลักษณ์ (โล้โก้) วันเด็กแห่งชาติ (ประกาศมาแล้ว 148 วัน) ประเภท1
24 ส.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว4348 ลว 24 ส.ค. 60 แจ้งเลขเอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนพฤาภาคม - มิถุนายน 2560 (ประกาศมาแล้ว 149 วัน) ประเภท1
24 ส.ค. 2560 ชบ 0023.5/626 ลว 24 ส.ค. 60 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมสนับสนุนแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง (ประกาศมาแล้ว 149 วัน) ประเภท1
24 ส.ค. 2560 ชบ 0023.3/20224 ลว 23 ส.ค. 60 การจัดทำหนังสือ "ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนรายงานประชาชน ประจำปี 2560" (ประกาศมาแล้ว 149 วัน) ประเภท1
24 ส.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว177 ลว 23 ส.ค. 60 ขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2560 (ประกาศมาแล้ว 149 วัน) ประเภท1
24 ส.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว175 ลว 23 ส.ค.60 โครงการประกันชีวิตและอุบัติเหตุหมู่ ประจำปี 2561-2562 (ประกาศมาแล้ว 149 วัน) ประเภท1
24 ส.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว178 ลว 23 ส.ค.60 การสรรหากรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561 (ประกาศมาแล้ว 149 วัน) ประเภท1
24 ส.ค. 2560 ชบ 0023.3/20227 ลว 23 ส.ค.60 การดำเนินงาน "โครงการนวัตกรรมบ้านต้นแบบสุจภาวะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้อายุ เทศบาลตำบลเขาพระงามจังหวัดลพบุรี" (Excellent Happy Home Ward, Kao PraNgam Tessaban, Lopburi) (ประกาศมาแล้ว 149 วัน) ประเภท1