วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
11 ก.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๔๒ เรื่อง โครงการประกันชีวิตและอุบัติเหตุหมู่ ประจำปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1651 วัน) ประเภท1
11 ก.ค. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๑/๒๕๕๕ เรื่อง ทุนรัฐบาลสิงคโปร์ (ประกาศมาแล้ว 1651 วัน) ประเภท1
11 ก.ค. 2556 ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๕๔๔๕ เรื่อง การสำรวจตำแหน่งว่างเพื่อใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) (ประกาศมาแล้ว 1651 วัน) ประเภท1
11 ก.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๔/๑๓๘๙๓ เรื่อง การประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1651 วัน) ประเภท1
11 ก.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๔๖ เรื่อง การนำส่งเงินรายได้ให้กับ อบต.ประจำเดือน มิ.ย.๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1651 วัน) ประเภท1
11 ก.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๐๓๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบระดับตำบลการขึ้นทะเบียนผู้ปลกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด (ข้าว ข้าวโพด และมันสำปะหลัง) ปี ๒๕๕๖/๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1651 วัน) ประเภท1
11 ก.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๐๓๕ เรื่อง แบบสำรวจความพึงพอใจ ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ "ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ อปท. ประจำปี ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1651 วัน) ประเภท1
10 ก.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๒๕๔๓ เรื่อง การออกหนังสืออนุญาตให้ชาวต่างประเทศประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ประกาศมาแล้ว 1652 วัน) ประเภท1
10 ก.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๓๖๘๐ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมือง (ประกาศมาแล้ว 1652 วัน) ประเภท1
9 ก.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๕๒๙ เรื่อง อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1653 วัน) ประเภท1