วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
18 ก.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๕๒ เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ประจำเดือน มิ.ย.๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1648 วัน) ประเภท1
18 ก.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๔๓๓๒ เรื่อง โครงการประกวดรางวัลพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๕๖ (MoPH.-MoAC.Rabies Awards 2013) (ประกาศมาแล้ว 1648 วัน) ประเภท1
18 ก.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๔๔๑๖ เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่น รับรางวัลชัยนาทนเนทร ประจำปี ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1648 วัน) ประเภท1
17 ก.ค. 2556 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๐๖๘ เรื่อง ส่งโปรสเตอร์เพื่อประชาสัมพันธ์งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องุิ่น ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1649 วัน) ประเภท1
17 ก.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๐๖๗ เรื่อง ส่งโปรสเตอร์เพื่อประชาสัมพันธ์งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องุิ่น ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1649 วัน) ประเภท1
17 ก.ค. 2556 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๖๒ เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ (ประกาศมาแล้ว 1649 วัน) ประเภท1
17 ก.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๔๒๙๐ เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเพิ่มศักยภาพการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานของ อปท.(โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕) (ประกาศมาแล้ว 1649 วัน) ประเภท1
17 ก.ค. 2556 (อบต.เขาคันทรง บ่อทอง) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๕๐ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงินค่าวัสดุจัดการเรียนการสอน (ประกาศมาแล้ว 1649 วัน) ประเภท1
17 ก.ค. 2556 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๖๓ เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ (ประกาศมาแล้ว 1649 วัน) ประเภท1
16 ก.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๔๑๔๙ เรื่อง ขอทำความตกลงในรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมสนับสนุนแผนแม่บทการบริการการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา (ประกาศมาแล้ว 1650 วัน) ประเภท1