วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
26 ก.ค. 2556 (อบต.โคกเพลาะ นามะตูม บ่อทอง) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๔๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งวดที่๑ (ประกาศมาแล้ว 1639 วัน) ประเภท1
26 ก.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๔๗๖๙ เรื่อง การสำรวจประสิทธิภาพในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก (ประกาศมาแล้ว 1639 วัน) ประเภท1
24 ก.ค. 2556 ชบ๐๐๒๓.๕/ว๑๕๔ เรื่อง โอนจัดสรรเงินบำเหน็จบำนาญ เงิน ช.ค.บ. บำเหน็จดำรงชีพ และสวัสดิการข้าราชการบำนาญครู เงินเดือนและเงินสิทธิประโยชน์ข้าราชการถ่ายโอน เดือน ก.ค.๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1641 วัน) ประเภท1
24 ก.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๔๔๗๑ เรื่อง การประชุมคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1641 วัน) ประเภท1
19 ก.ค. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๖๔๖ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.๒๕๔๒ งวดที่ ๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1646 วัน) ประเภท1
18 ก.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๓๑๕๘ เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (ประกาศมาแล้ว 1647 วัน) ประเภท1
18 ก.ค. 2556 (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ)ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๐๗๗ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และเสนอชื่อ "องค์กรท้องถิ่นดีเด่น ๒๕๕๗" (ประกาศมาแล้ว 1647 วัน) ประเภท1
18 ก.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๐๗๖ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และเสนอชื่อ "องค์กรท้องถิ่นดีเด่น ๒๕๕๗" (ประกาศมาแล้ว 1647 วัน) ประเภท1
18 ก.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๒๕๙๔ เรื่อง แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ (ประกาศมาแล้ว 1647 วัน) ประเภท1
18 ก.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๕๓ เรื่อง ขอยกเลิกบัญชีสรุปผลสัมฤทธิ์การพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึุกษา (ประกาศมาแล้ว 1647 วัน) ประเภท1