วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
30 ก.ค. 2556 เรื่อง ชบ0037.3/48 ล.ว. 5 ม.ค. 53 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานดำเนินการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประกาศมาแล้ว 1635 วัน) ประเภท1
29 ก.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๔๙๘๕ เรื่อง โครงการสัมมนามาตรฐานทั่วไปด้านการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1636 วัน) ประเภท1
29 ก.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๔๓๓๖ เรื่อง ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๔๓๓๖ ๑๘ ก.ค. ๕๖ ซักซ้อมแวทางการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1637 วัน) ประเภท1
29 ก.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๔๔๑๗ เรื่อง ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๔๔๑๗ ๑๘ ก.ค. ๕๖ ส่งครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแด็กดีเด่นเข้าร่วมพิธีมอบโล่พร้อมเกียรติบัตร งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1637 วัน) ประเภท1
29 ก.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๔๔๑๘ เรื่อง ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๔๔๑๘ ๑๘ ก.ค. ๕๖ ส่งครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่นเข้าร่วมพิธีมอบโล่พร้อมเกียรติบัตร งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1637 วัน) ประเภท1
26 ก.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว๑๕๘ เรื่อง โอนจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1639 วัน) ประเภท1
26 ก.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๔๘๑๐ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖"ร้อยละของเทศบาลและอบต.ที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด" (ประกาศมาแล้ว 1639 วัน) ประเภท1
26 ก.ค. 2556 ชบ๐๐๒๓.๕/ว๑๕๗ เรื่อง โอนจัดสรรเงินสวัสดิการ และเงินช่วยเหลือครู เงินค่าตอบแทนและประกันสังคมผู้ดูแลเด็ก ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1639 วัน) ประเภท1
26 ก.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๐๙๖ เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1639 วัน) ประเภท1
26 ก.ค. 2556 (ทน.เจ้าพระยาสุรศักดิ์ ทต.พานทอง อบต.วัดห เรื่อง ง) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๐๙๒ (ประกาศมาแล้ว 1639 วัน) ประเภท1