วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
18 ก.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๐๗๖ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และเสนอชื่อ "องค์กรท้องถิ่นดีเด่น ๒๕๕๗" (ประกาศมาแล้ว 1644 วัน) ประเภท1
18 ก.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๒๕๙๔ เรื่อง แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ (ประกาศมาแล้ว 1644 วัน) ประเภท1
18 ก.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๕๓ เรื่อง ขอยกเลิกบัญชีสรุปผลสัมฤทธิ์การพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึุกษา (ประกาศมาแล้ว 1644 วัน) ประเภท1
18 ก.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๕๒ เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ประจำเดือน มิ.ย.๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1644 วัน) ประเภท1
18 ก.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๔๓๓๒ เรื่อง โครงการประกวดรางวัลพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๕๖ (MoPH.-MoAC.Rabies Awards 2013) (ประกาศมาแล้ว 1644 วัน) ประเภท1
18 ก.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๔๔๑๖ เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่น รับรางวัลชัยนาทนเนทร ประจำปี ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1644 วัน) ประเภท1
17 ก.ค. 2556 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๐๖๘ เรื่อง ส่งโปรสเตอร์เพื่อประชาสัมพันธ์งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องุิ่น ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1645 วัน) ประเภท1
17 ก.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๐๖๗ เรื่อง ส่งโปรสเตอร์เพื่อประชาสัมพันธ์งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องุิ่น ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1645 วัน) ประเภท1
17 ก.ค. 2556 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๖๒ เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ (ประกาศมาแล้ว 1645 วัน) ประเภท1
17 ก.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๔๒๙๐ เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเพิ่มศักยภาพการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานของ อปท.(โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕) (ประกาศมาแล้ว 1645 วัน) ประเภท1