วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
31 ก.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๕๑๑๒ เรื่อง ประกาศผลการเรียนดีเด่นของบุคลากรท้องถิ่นที่เข้ารับการศึกษาอบรม (ประกาศมาแล้ว 1632 วัน) ประเภท1
31 ก.ค. 2556 (ทต.บางทราย) ชบ ๐๐๒๓.๕/๑๑๑๔ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัยหายาเสพติด งวดที่ ๑ (ประกาศมาแล้ว 1632 วัน) ประเภท1
31 ก.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/๑๑๑๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา (ประกาศมาแล้ว 1632 วัน) ประเภท1
31 ก.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๕๑๓๙ เรื่อง กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ (ส่งผลงานหลังอบรม ๓ เดือน) (ประกาศมาแล้ว 1632 วัน) ประเภท1
31 ก.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๔/๑๑๒๖ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1632 วัน) ประเภท1
30 ก.ค. 2556 ชบ ๐๐๑๗ (ศพส.จ.)/๓๘ เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจในการรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1633 วัน) ประเภท1
30 ก.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๕๒ เรื่อง ขอเชิญประชุม (ประกาศมาแล้ว 1633 วัน) ประเภท1
30 ก.ค. 2556 (หน.กลุ่มงานกฏหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๑๐๖ เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1633 วัน) ประเภท1
30 ก.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๙๘๕๔ เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้บริหารและปลัด อปท.ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1633 วัน) ประเภท1
30 ก.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๖๑ เรื่อง สำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ (ประกาศมาแล้ว 1633 วัน) ประเภท1