วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
2 ส.ค. 2556 เรื่อง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (หนังสืออยู่ระหว่างเสนอเซ็นต์) (ประกาศมาแล้ว 1629 วัน) ประเภท1
1 ส.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๓๘๓ เรื่อง .๑ ส.ค.๕๖ ขอเชิญประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาเมืองจังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 1630 วัน) ประเภท1
1 ส.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๓๘๒ เรื่อง .๑ ส.ค.๕๖ ขอเชิญประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาเมืองจังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 1630 วัน) ประเภท1
1 ส.ค. 2556 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๓ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 1630 วัน) ประเภท1
1 ส.ค. 2556 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๒๙ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 1630 วัน) ประเภท1
1 ส.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๒๗๗ เรื่อง การขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๖ รายได้ครัวเรือน (ทั้งประเทศ) เพิ่มขึ้น (ประกาศมาแล้ว 1630 วัน) ประเภท1
1 ส.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๖๔ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๖ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหนับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 1630 วัน) ประเภท1
1 ส.ค. 2556 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๗๓ เรื่อง การจัดสรรเงินค่าภาคห (ประกาศมาแล้ว 1630 วัน) ประเภท1
1 ส.ค. 2556 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว.๑๐๔ เรื่อง การจัดสรรเงินค่าภาคห (ประกาศมาแล้ว 1630 วัน) ประเภท1
1 ส.ค. 2556 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว.๑๒๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 1630 วัน) ประเภท1