วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
1 ส.ค. 2556 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๗๓ เรื่อง การจัดสรรเงินค่าภาคห (ประกาศมาแล้ว 1630 วัน) ประเภท1
1 ส.ค. 2556 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว.๑๐๔ เรื่อง การจัดสรรเงินค่าภาคห (ประกาศมาแล้ว 1630 วัน) ประเภท1
1 ส.ค. 2556 ชบ ๐๐๓๗.๕/ว.๑๒๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 1630 วัน) ประเภท1
31 ก.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๑๒๐ เรื่อง การจัดส่งคู่มือการดำเนินโครงการพัฒนาเมือง สำหรับผู้เสนอโครงการ (ประกาศมาแล้ว 1631 วัน) ประเภท1
31 ก.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๑๐๕ เรื่อง แจ้งกำหนดการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1631 วัน) ประเภท1
31 ก.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๑๑๓ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ "ช้าวไทย เด็กไทย เรียงความแชมป์ประเทสไทย" (ประกาศมาแล้ว 1631 วัน) ประเภท1
31 ก.ค. 2556 (อบจ.)ชบ ๐๐๒๓.๕/๑๑๑๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการ อบจ. (ประกาศมาแล้ว 1631 วัน) ประเภท1
31 ก.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๒๔๐ เรื่อง ขอเเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1631 วัน) ประเภท1
31 ก.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๒๒๘ เรื่อง การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1631 วัน) ประเภท1
31 ก.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๒๕๗ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อคัดเลือก อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี (ประกาศมาแล้ว 1631 วัน) ประเภท1