วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
7 ส.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๗๔ เรื่อง การส่งบัญชีการกำหนดเลขที่ตำแหน่ง เพื่อรับการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการครู (ประกาศมาแล้ว 1625 วัน) ประเภท1
7 ส.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๖๘๑ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้คู่มืิอการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอนกลุ่มสังคมศึกษาของโรงเรียนในสังกัด อปท. (ประกาศมาแล้ว 1625 วัน) ประเภท1
7 ส.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๕๖๘๐ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา ครั้งที่ ๓ (ประกาศมาแล้ว 1625 วัน) ประเภท1
7 ส.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๕๖๘๒ เรื่อง การสอบคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งในตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1625 วัน) ประเภท1
7 ส.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๑๗๕ เรื่อง โครงการ อปท.อุตสาหกรรม สัญจร ๑๓ ครั้งที่ ๒ (ประกาศมาแล้ว 1625 วัน) ประเภท1
6 ส.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๗๓ เรื่อง การประชุมชี้แจงการบริหารงานบุคคลของพนักงาน และข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1626 วัน) ประเภท1
6 ส.ค. 2556 (เมืองพัทยา) ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๗๒ เรื่อง การประชุมชี้แจงการบริหารงานบุคคลของพนักงาน และข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1626 วัน) ประเภท1
6 ส.ค. 2556 (อบจ.ชบ) ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๗๒ เรื่อง การประชุมชี้แจงการบริหารงานบุคคลของพนักงาน และข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1626 วัน) ประเภท1
6 ส.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๔/๑๕๖๔๔ เรื่อง การเสนอ (ประกาศมาแล้ว 1626 วัน) ประเภท1
6 ส.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๗๐ เรื่อง แจ้งการนำส่งเงินรายได้ให้กับ อบต.ประจำเดือน ก.ค.๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1626 วัน) ประเภท1