วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
6 ส.ค. 2556 (อบจ.ชบ) ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๗๒ เรื่อง การประชุมชี้แจงการบริหารงานบุคคลของพนักงาน และข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1625 วัน) ประเภท1
6 ส.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๔/๑๕๖๔๔ เรื่อง การเสนอ (ประกาศมาแล้ว 1625 วัน) ประเภท1
6 ส.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๗๐ เรื่อง แจ้งการนำส่งเงินรายได้ให้กับ อบต.ประจำเดือน ก.ค.๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1625 วัน) ประเภท1
6 ส.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๖๔๕ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดหาจิตอาสาเฝ้าระวังภัยซึ่งเป็นตัวแทนจาก อปท. เพื่อเข้าอบรมในโครงการสำนึกรักตอบแทนคุณแผ่นดินฯของสำนักงานใต้ร่มพระบารมี (ประกาศมาแล้ว 1625 วัน) ประเภท1
6 ส.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๑๘๐ เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ขบวนการอ่านสนุก" (READing Festival) (ประกาศมาแล้ว 1625 วัน) ประเภท1
6 ส.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๑๘๒ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมการปกป้อง และคุ้ (ประกาศมาแล้ว 1625 วัน) ประเภท1
6 ส.ค. 2556 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๑๘๑ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมการปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1625 วัน) ประเภท1
6 ส.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๑๕๗ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน (ประกาศมาแล้ว 1625 วัน) ประเภท1
6 ส.ค. 2556 (หน.กลุ่มงานกฎหมายฯ ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๑๗๖ เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข (ประกาศมาแล้ว 1625 วัน) ประเภท1
6 ส.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๑๗๕ เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข (ประกาศมาแล้ว 1625 วัน) ประเภท1