วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
14 ส.ค. 2556 (ท้องถิ่นอำเภอเมือง บางละมุง ศรีราชา) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๒๕ เรื่อง การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1619 วัน) ประเภท1
14 ส.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๒๔ เรื่อง การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1619 วัน) ประเภท1
14 ส.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๖๑๐๓ เรื่อง แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ๒๕๕๓-๒๕๕๗ "บทว่าด้วยการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย" (ประกาศมาแล้ว 1619 วัน) ประเภท1
14 ส.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๒๒๒ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งวดที่ ๑ (ประกาศมาแล้ว 1619 วัน) ประเภท1
14 ส.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๖๑๐๖ เรื่อง การแก้ไขปรับปรุงวันที่มีผลบังคับใช้ ประกาศ ก.ท.จ.ชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 1619 วัน) ประเภท1
14 ส.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๖๑๙๒ เรื่อง ส่งข้อสังเกตการณ์เสนอโครงการพัฒนาเมือง (ประกาศมาแล้ว 1619 วัน) ประเภท1
13 ส.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๗๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๖ ทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก (ประกาศมาแล้ว 1620 วัน) ประเภท1
13 ส.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๒/๒๘๙๔ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๕ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ประกาศมาแล้ว 1620 วัน) ประเภท1
13 ส.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๖๐๙๓ เรื่อง ขอเชิญประชุมสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1620 วัน) ประเภท1
13 ส.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๒๘๗๗ เรื่อง การเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานธนานุบาล ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1620 วัน) ประเภท1