วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
16 ส.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๐๖๒ เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน "ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น" (ประกาศมาแล้ว 1617 วัน) ประเภท1
16 ส.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๐๖๓ เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน "ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น" (ประกาศมาแล้ว 1617 วัน) ประเภท1
16 ส.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๓๗ เรื่อง การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการจัดเก็บรายได้ในส่วนที่ อปท.จัดเก็บเอง (ประกาศมาแล้ว 1617 วัน) ประเภท1
16 ส.ค. 2556 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๓๘ เรื่อง การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการจัดเก็บรายได้ในส่วนที่ อปท.จัดเก็บเอง (ประกาศมาแล้ว 1617 วัน) ประเภท1
15 ส.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๖๒๖๑ เรื่อง ขอความร่วมมือให้ อปท.ดำเนินการภายใต้โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาปลีกก๊าซปิโตรเลียม (LPG) ภาคครัวเรือน (ประกาศมาแล้ว 1618 วัน) ประเภท1
15 ส.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๖๒๕๘ เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1618 วัน) ประเภท1
15 ส.ค. 2556 (ทต.คลองตำหรุ) ชบ ๐๐๒๓.๕/๑๒๓๔ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมการฝึกอาชีพให้กับผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบำบัด งวดที่ ๑ (ประกาศมาแล้ว 1618 วัน) ประเภท1
15 ส.ค. 2556 (ทม.บ้านสวน,พนัสนิคม) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๒๓๓ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัยหายาเสพติด งวดที่ ๑ (ประกาศมาแล้ว 1618 วัน) ประเภท1
15 ส.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๒๙๒๓ เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงาน (ประกาศมาแล้ว 1618 วัน) ประเภท1
14 ส.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๖๑๙๐ เรื่อง โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ในโรงเรียนสังกัด อปท ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1619 วัน) ประเภท1