วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
12 ก.พ. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๗ เรื่อง การนำส่งเงินรายได้ให้กับ อบต.ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1564 วัน) ประเภท1
12 ก.พ. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๙๓ เรื่อง รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น รุ่นที่ ๑ (ประกาศมาแล้ว 1564 วัน) ประเภท1
11 ก.พ. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๕๓๓ เรื่อง การสำรวจให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1565 วัน) ประเภท1
11 ก.พ. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๖๐๔ เรื่อง ขอเผยแพร่เอกสารกรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๒๓ (๔) (ประกาศมาแล้ว 1565 วัน) ประเภท1
11 ก.พ. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๕๓๒ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.งวดที่ ๓ (ประกาศมาแล้ว 1565 วัน) ประเภท1
11 ก.พ. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๕๙๕ เรื่อง การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สนับสนุนและพัฒนาการรวมกลุ่มของประชาชนด้วยวิธีการสหกรณ์ (ประกาศมาแล้ว 1565 วัน) ประเภท1
10 ก.พ. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๒/๒๕๔๑ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการลูกจ้างและพนักงานจ้างของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1566 วัน) ประเภท1
10 ก.พ. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๒/๒๕๔๒ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1566 วัน) ประเภท1
10 ก.พ. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/ว๕๑๘ เรื่อง การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการปีงบประมาณ ๕๗ "ร้อยละของเทศบาลและอบต.ที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1566 วัน) ประเภท1
7 ก.พ. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๗๙ เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1569 วัน) ประเภท1