วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
19 ส.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๖๓๘๐ เรื่อง เลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำประปา (ประกาศมาแล้ว 1614 วัน) ประเภท1
19 ส.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๘๑ เรื่อง การจัดสรรเงินซึ่งเป็นรายได้ที่จัดเก็บจากค่าใบอนุญาตจำหน่ายสุรา (ประกาศมาแล้ว 1614 วัน) ประเภท1
19 ส.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๖๓๘๕ เรื่อง การดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ประกาศมาแล้ว 1614 วัน) ประเภท1
19 ส.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๖๓๘๖ เรื่อง การดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ประกาศมาแล้ว 1614 วัน) ประเภท1
19 ส.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๖๓๘๒ เรื่อง การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) (ประกาศมาแล้ว 1614 วัน) ประเภท1
19 ส.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๖๓๘๔ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.งวดที่ ๓ (ประกาศมาแล้ว 1614 วัน) ประเภท1
19 ส.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๖๓๘๓ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1614 วัน) ประเภท1
19 ส.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๘๐ เรื่อง การจัดเก็บและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ก.ค.๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1614 วัน) ประเภท1
19 ส.ค. 2556 เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. เรื่องการจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้แก่ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1614 วัน) ประเภท1
19 ส.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๖๓๗๙ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหา่รศาสตร์ (นิด้า) (ประกาศมาแล้ว 1614 วัน) ประเภท1