วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
21 ส.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๘๓ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๖ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการจัดการศึกษา (ประกาศมาแล้ว 1610 วัน) ประเภท1
20 ส.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๖๕๑๗ เรื่อง เร่งรัดการรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (ประกาศมาแล้ว 1611 วัน) ประเภท1
20 ส.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๖๕๑๖ เรื่อง โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลที่ดีใน ร.ร.ประถมศึกษา ๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1611 วัน) ประเภท1
20 ส.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๖๕๑๘ เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนศักยภาพการบริหารงบประมาณทางการศึกษาของ อปท.และสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1611 วัน) ประเภท1
20 ส.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๖๕๒๘ เรื่อง โครงการอบรมและสัมมนาผู้บริหารสถานธนานุบาลของ อปท.ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1611 วัน) ประเภท1
20 ส.ค. 2556 (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๒๔๕ เรื่อง โครงการพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนงานด้านการบริหารงานบุคคล ระยะที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 1611 วัน) ประเภท1
19 ส.ค. 2556 (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๔๒ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน (ประกาศมาแล้ว 1612 วัน) ประเภท1
19 ส.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๔๑ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน (ประกาศมาแล้ว 1612 วัน) ประเภท1
19 ส.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๖๓๙๗ เรื่อง การรยงานผลการใช้งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1612 วัน) ประเภท1
19 ส.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๖๓๙๓ เรื่อง การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ ๓๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ "ชลเกมส์" (ประกาศมาแล้ว 1612 วัน) ประเภท1