วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
23 ส.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๖๗๓๓ เรื่อง โครงการอบรมสัมมนาครูสอนเด็กด้อยโอกาส ประจำปี ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1611 วัน) ประเภท1
23 ส.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๖๗ เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน "ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น"ในรุ่นที่ ๗ (ประกาศมาแล้ว 1611 วัน) ประเภท1
23 ส.ค. 2556 ชบ๐๐๒๓.๕/ว๑๙๑ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี๒๕๕๕เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ เป็นค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ (ประกาศมาแล้ว 1611 วัน) ประเภท1
23 ส.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๙๒ เรื่อง รายงานขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๖ แผนงานป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งวด ๑ (ประกาศมาแล้ว 1612 วัน) ประเภท1
22 ส.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๖๐ เรื่อง การจัดซื้อชุดทดสอบสำเร็จรูปตรวจหาสารเสพติด (ประกาศมาแล้ว 1612 วัน) ประเภท1
22 ส.ค. 2556 (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๖๑ เรื่อง การจัดซื้อชุดทดสอบสำเร็จรูปตรวจหาสารเสพติด (ประกาศมาแล้ว 1612 วัน) ประเภท1
22 ส.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๖๖๔๓ เรื่อง รายงานการจัดตั้งสถานศึกษาสังกัด อปท. (ประกาศมาแล้ว 1612 วัน) ประเภท1
22 ส.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๙๐ เรื่อง การดำเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน (ประกาศมาแล้ว 1612 วัน) ประเภท1
22 ส.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๘๙ เรื่อง การดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน (ประกาศมาแล้ว 1612 วัน) ประเภท1
22 ส.ค. 2556 (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๕๘ เรื่อง การจัดส่งหนังสือคู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1612 วัน) ประเภท1