วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
22 ส.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๙๐ เรื่อง การดำเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน (ประกาศมาแล้ว 1609 วัน) ประเภท1
22 ส.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๘๙ เรื่อง การดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน (ประกาศมาแล้ว 1609 วัน) ประเภท1
22 ส.ค. 2556 (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๕๘ เรื่อง การจัดส่งหนังสือคู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1609 วัน) ประเภท1
22 ส.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๕๗ เรื่อง การจัดส่งหนังสือคู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1609 วัน) ประเภท1
22 ส.ค. 2556 (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๕๖ เรื่อง หารือโครงการอาหารเช้าสำหรับเด็กนักเรียนในเขตตำบลบึงบา (ประกาศมาแล้ว 1609 วัน) ประเภท1
22 ส.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๕๕ เรื่อง หารือโครงการอาหารเช้าสำหรับเด็กนักเรียนในเขตตำบลบึงบา (ประกาศมาแล้ว 1609 วัน) ประเภท1
22 ส.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๘๘ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการบริการด้านการศึกษาในหลักสูตร ระดับปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (ประกาศมาแล้ว 1609 วัน) ประเภท1
22 ส.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๘๖ เรื่อง การดำ้เนินการปิดบัญชีเพื่อจัดทำงบกำไรขาดทุน และงบดุลประจำปี (ประกาศมาแล้ว 1609 วัน) ประเภท1
22 ส.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๒๕๙ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "ผู้ตรวจการแผ่นดิน อปท." (ประกาศมาแล้ว 1609 วัน) ประเภท1
21 ส.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๘๕ เรื่อง สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้าน (ประกาศมาแล้ว 1610 วัน) ประเภท1