วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
4 ก.ย. 2560 ระหว่างลงนาม ลว 4 ก.ย.60 (นายอำเภอ) การคัดเลือก "อำเภอสะอาด" ระดับจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 138 วัน) ประเภท1
1 ก.ย. 2560 ชบ 0023.5/ว4484 ลว 31 ส.ค. 60 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ประกาศมาแล้ว 141 วัน) ประเภท1
1 ก.ย. 2560 ชบ 0023.3/20561 ลว 29 ส.ค.60 จัดกิจกรรมทางการศึกษา "ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยสหพัฒน์ ครั้งที่ ๒๐" (ประกาศมาแล้ว 141 วัน) ประเภท1
1 ก.ย. 2560 ชบ 0023.3/20495 ลว 28 ส.ค. 60 แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการนมโรงเรียนรายใหม่เข้าดำเนินการแทนผู้ประกอบการที่ถูกลงโทษ (ประกาศมาแล้ว 141 วัน) ประเภท1
1 ก.ย. 2560 ชบ 0023.3/20565 ลว 29 ส.ค. 60 โครงการแข่งขันและคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ (ประกาศมาแล้ว 141 วัน) ประเภท1
1 ก.ย. 2560 ชบ 0023.3/20775 ลว 30 ส.ค. 60 การจัดสอบ V-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ประกาศมาแล้ว 141 วัน) ประเภท1
1 ก.ย. 2560 ชบ 0023.3/20333 ลว 25 ส.ค.60 (อบจ.ชลบุรี) ขอความร่วมมือจัดแสดงนิทรรศการผลงานของนักเรียนจากโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 141 วัน) ประเภท1
31 ส.ค. 2560 ชบ 0023.3/20977 ลว 31 ส.ค. 60 ประกาศผลการคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 142 วัน) ประเภท1
31 ส.ค. 2560 ชบ 0023.3/20976 ลว 31 ส.ค. 60 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 142 วัน) ประเภท1
30 ส.ค. 2560 ชบ 0023.1/20562 ลว 29 ส.ค. 60 โครงการ "พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี" (ประกาศมาแล้ว 143 วัน) ประเภท1