วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
30 ส.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๗๒๑๐ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๑๓ (ประกาศมาแล้ว 1601 วัน) ประเภท1
29 ส.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๗๐๙๗ เรื่อง หารือการถ่ายโอนภารกิจปศุสัตว์ตำบล (ปศต.) (ประกาศมาแล้ว 1602 วัน) ประเภท1
29 ส.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๙๗ เรื่อง การคืนเงินค่าสมาชิกวารสารท้องถิ่นไทย (ประกาศมาแล้ว 1602 วัน) ประเภท1
29 ส.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/๑๓๐๖ เรื่อง การดำเนินการก่อหนี้ผูกพันกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 1602 วัน) ประเภท1
29 ส.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๗๐๙๗ เรื่อง แนวทางการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครคัดเ้ลือกเพื่อรับโอนข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ อบจ.ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ประกาศมาแล้ว 1602 วัน) ประเภท1
29 ส.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๗๑๑๐ เรื่อง การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเินินโครงการปรับปรุง ซ่อมสร้าง/ซ่อมแซม หรือบำรุงรักษาถนนที่ อปท.ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมทางห (ประกาศมาแล้ว 1602 วัน) ประเภท1
29 ส.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๗๑๑๐ เรื่อง การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุง ซ่อมสร้าง/ซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาถนนที่ อปท.ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมทางห (ประกาศมาแล้ว 1602 วัน) ประเภท1
29 ส.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๗๑๐๐ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1602 วัน) ประเภท1
29 ส.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๙๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1602 วัน) ประเภท1
28 ส.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๗๐๖๒ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 1603 วัน) ประเภท1