วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
5 ก.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๓๔๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๖ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 1596 วัน) ประเภท1
4 ก.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๙๓๖ เรื่อง การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1597 วัน) ประเภท1
4 ก.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๐๐ เรื่อง การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๖ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการบำบัด ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด งวดที่ ๑ (ประกาศมาแล้ว 1597 วัน) ประเภท1
4 ก.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๓๑๔๕ เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1597 วัน) ประเภท1
4 ก.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๔๔๑๕ เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (ประกาศมาแล้ว 1597 วัน) ประเภท1
4 ก.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๙๙ เรื่อง แผนการฝึกอบรมบุคลากรของ อปท.ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เดือน ต.ค.๕๖-ก.ย.๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1597 วัน) ประเภท1
4 ก.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๓๓๙ เรื่อง จดหมายข่าว @POST ฉบับที่ ๖/๒๕๕๖ ประจำเดือนสิงหาคม ๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1597 วัน) ประเภท1
4 ก.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๓๔๐ เรื่อง ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1597 วัน) ประเภท1
4 ก.ย. 2556 ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๔๘๖๘ เรื่อง ประกาศ ก.ท.จ.ชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 1597 วัน) ประเภท1
3 ก.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๗๓๗๐ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาโครงการสนับสนุนของ อปท.ตามมติของคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1598 วัน) ประเภท1