วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
4 ก.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๓๔๐ เรื่อง ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1596 วัน) ประเภท1
4 ก.ย. 2556 ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๔๘๖๘ เรื่อง ประกาศ ก.ท.จ.ชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 1596 วัน) ประเภท1
3 ก.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๗๓๗๐ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาโครงการสนับสนุนของ อปท.ตามมติของคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1597 วัน) ประเภท1
3 ก.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/๑๙๘ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๖ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 1597 วัน) ประเภท1
3 ก.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๗๓๖๙ เรื่อง การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๕๖ กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) (ประกาศมาแล้ว 1597 วัน) ประเภท1
2 ก.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๗๓๖๑ เรื่อง ติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1598 วัน) ประเภท1
2 ก.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๓๒๖ เรื่อง การจัดทำบัตรอนุญาตบุคคลผ่านเข้าในบริเวณกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1598 วัน) ประเภท1
2 ก.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๓๒๖ เรื่อง การจัดทำบัตรอนุญาตบุคคลผ่านเข้าในบริเวณกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น (หนังสืออยู่ระหว่างเสนอ) (ประกาศมาแล้ว 1598 วัน) ประเภท1
31 ส.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๕๒๕๕ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๔ (ประกาศมาแล้ว 1600 วัน) ประเภท1
31 ส.ค. 2556 เรื่อง ชบ ๐๐๒๓.๕/๔๓๗๖ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๔(ภาษีมูลค่าเพิ่ม๑ใน๙)ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต ประจำเดือน พ.ย.๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1600 วัน) ประเภท1