วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
11 ก.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๐๘ เรื่อง ขอจัดส่งแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาเมืองของจังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 1593 วัน) ประเภท1
11 ก.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๐๙ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๖ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการจัดการศึกษา (ประกาศมาแล้ว 1593 วัน) ประเภท1
11 ก.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/๑๘๑๑๒ เรื่อง การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินและเตรียมความพร้อมในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1593 วัน) ประเภท1
11 ก.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๘๑๑๐ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.๒๕๔๒ งวดที่ ๘ ประจำปีงบประมาณ ๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1593 วัน) ประเภท1
10 ก.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๐๗ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยดรคไตเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ประกาศมาแล้ว 1594 วัน) ประเภท1
10 ก.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๘๑๐๕ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามกระบวนงาน OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (ประกาศมาแล้ว 1594 วัน) ประเภท1
10 ก.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๔/๑๘๐๓๙ เรื่อง การแอบอ้างเพื่อหลอก (ประกาศมาแล้ว 1594 วัน) ประเภท1
10 ก.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๘๑๐๘ เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ประกาศมาแล้ว 1594 วัน) ประเภท1
10 ก.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๘๐๓๘ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ครั้งที่ ๑ (ประกาศมาแล้ว 1594 วัน) ประเภท1
10 ก.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๘๑๐๗ เรื่อง การจัดสอบ V-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1594 วัน) ประเภท1