วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
13 ก.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๘๓๗๓ เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก และการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยครูผู้ดูแลเด็กของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1588 วัน) ประเภท1
13 ก.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๑๒ เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1588 วัน) ประเภท1
13 ก.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๓๗๕ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประกาศเปิดรับใบสมัครทุนชีฟนิ่ง (ประกาศมาแล้ว 1588 วัน) ประเภท1
13 ก.ย. 2556 (ท้องถิ่นอำเภอ หน.กลุ่มงาน) ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๓๗๘ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประกาศเปิดรับใบสมัครทุนชีฟนิ่ง (ประกาศมาแล้ว 1588 วัน) ประเภท1
13 ก.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๘๓๗๔ เรื่อง การปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1588 วัน) ประเภท1
13 ก.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๓๗๗ เรื่อง การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อบต. (ประกาศมาแล้ว 1588 วัน) ประเภท1
13 ก.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๑๑ เรื่อง การนำส่งเงินรายได้ให้กับ อบต.ประจำเดือน ส.ค.๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1588 วัน) ประเภท1
12 ก.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๑๐ เรื่อง การประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบภายในของ อปท.และซักซ้อมการดำเนินการกันไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ฉบับแก้ไข) (ประกาศมาแล้ว 1589 วัน) ประเภท1
11 ก.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๘๒๐๗ เรื่อง การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๕๖ และปีต่อ ๆ ไป (ประกาศมาแล้ว 1590 วัน) ประเภท1
11 ก.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๘๑๐๙ เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เพิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 1590 วัน) ประเภท1