วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
20 ก.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๓๓๗๘ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ ๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1583 วัน) ประเภท1
20 ก.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๘๙๑๖ เรื่อง การสนับสนุนการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (ประกาศมาแล้ว 1583 วัน) ประเภท1
20 ก.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๒๒๒ เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพการดำเนินโครงการ "ร่วมใจทำไทยให้สะอาด" สนับสนุนโครงการ Clean up the World ของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (ประกาศมาแล้ว 1583 วัน) ประเภท1
20 ก.ย. 2556 เรื่อง (ท้องถิ่นอำเภอ ยกเว้นอำเภอเกาะสีชัง) เรื่อง ขอความร่วมมือติดตามแบบสำรวจข้อมูลด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (หนังสืออยู่ระหว่างเสนอ) (ประกาศมาแล้ว 1583 วัน) ประเภท1
20 ก.ย. 2556 เรื่อง เรื่อง ขอความร่วมมือติดตามแบบสำรวจข้อมูลด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (หนังสืออยู่ระหว่างเสนอ) (ประกาศมาแล้ว 1583 วัน) ประเภท1
19 ก.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๑๙ เรื่อง การโอนเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1584 วัน) ประเภท1
19 ก.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๘๘๐๑ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการ เพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชียวชาญ ประจำปีงบประมาณ ๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1584 วัน) ประเภท1
19 ก.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๔๑๒ เรื่อง กำหนดมาตราประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อกำหนดประโยชน์ (ประกาศมาแล้ว 1584 วัน) ประเภท1
18 ก.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๑๘ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี ๕๖ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าวัสดุการสอน และค่าครุภัณฑ์การศึกษา (คอมพิวเตอร์ตั้งโต้ะ) (ประกาศมาแล้ว 1585 วัน) ประเภท1
17 ก.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๓๘๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่เปิดกรีดยางพาราระดับตำบล ตามโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1586 วัน) ประเภท1