วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
29 ส.ค. 2560 ชบ 0023.3/20332 ลว 25 ส.ค.60 การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี พ.ศ. 2561 (ประกาศมาแล้ว 141 วัน) ประเภท1
28 ส.ค. 2560 ชบ 0023.4/ว4167 ลว 16 ส.ค.60 การประชาสัมพันธ์คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 32/2560 และข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 49/2560 (ประกาศมาแล้ว 142 วัน) ประเภท1
28 ส.ค. 2560 ชบ 0023.4/ว4328 ลว 23 ส.ค. 60 ผลการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี ๒๕๖๐ (ประกาศมาแล้ว 142 วัน) ประเภท1
25 ส.ค. 2560 ชบ 0023.3/20265 ลว 24 ส.ค.60 ขอเชิญบุคลากรร่วมเป็นวิทยากรการประชุมสัมมนาวิชาการ (ประกาศมาแล้ว 145 วัน) ประเภท1
25 ส.ค. 2560 ชบ 0023.3/20266 ลว 24 ส.ค.60 ขอเชิญบุคลากรร่วมเป็นวิทยากรโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Suffictency School : LSS) ประจำปี 2560 เพิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 145 วัน) ประเภท1
25 ส.ค. 2560 ชบ 0023.3/20267 ลว 24 ส.ค. 60 การประกวดตราสัญญาลักษณ์ (โล้โก้) วันเด็กแห่งชาติ (ประกาศมาแล้ว 145 วัน) ประเภท1
24 ส.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว4348 ลว 24 ส.ค. 60 แจ้งเลขเอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนพฤาภาคม - มิถุนายน 2560 (ประกาศมาแล้ว 146 วัน) ประเภท1
24 ส.ค. 2560 ชบ 0023.5/626 ลว 24 ส.ค. 60 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมสนับสนุนแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง (ประกาศมาแล้ว 146 วัน) ประเภท1
24 ส.ค. 2560 ชบ 0023.3/20224 ลว 23 ส.ค. 60 การจัดทำหนังสือ "ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนรายงานประชาชน ประจำปี 2560" (ประกาศมาแล้ว 146 วัน) ประเภท1
24 ส.ค. 2560 ชบ 0023.5/ว177 ลว 23 ส.ค. 60 ขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2560 (ประกาศมาแล้ว 146 วัน) ประเภท1