วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
3 ม.ค. 2561 ชบ 0023.3/0029 ลว 3 ธ.ค.60 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ส่ื่อโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย (ประกาศมาแล้ว 14 วัน) ประเภท1
3 ม.ค. 2561 ชบ 0023.5/ว6898 ลว 29 ธ.ค.60 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธาณภัย (ประกาศมาแล้ว 14 วัน) ประเภท1
3 ม.ค. 2561 ชบ 0023.3/ว0023 ลว 3 ม.ค. 61 การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนถิ่น ระดับจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 14 วัน) ประเภท1
3 ม.ค. 2561 ชบ 0023.3/31932 ลว 29 ธ.ค. 60 ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพาราตามนโยบายรัฐบาล (ประกาศมาแล้ว 14 วัน) ประเภท1
3 ม.ค. 2561 ชบ 0023.3/31761 ลว 28 ธ.ค.60 ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพารา ตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ประกาศมาแล้ว 14 วัน) ประเภท1
3 ม.ค. 2561 ชบ 0023.5/ว6897 ลว 29 ธ.ค.60 ข้อหารือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ประกาศมาแล้ว 14 วัน) ประเภท1
3 ม.ค. 2561 ชบ 0023.5/31933 ลว 29 ธ.ค.60 มาตรการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประามาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อชวยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ประกาศมาแล้ว 14 วัน) ประเภท1
3 ม.ค. 2561 ชบ 0023.5/ว6837 ลว 27 ธ.ค.60 การจัดทำโครงการให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสอบคัดเลือกในตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นและประเภทอำนวยการท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 14 วัน) ประเภท1
3 ม.ค. 2561 ชบ 0023.5/ว6891 ลว 29 ธ.ค.60 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ (ประกาศมาแล้ว 14 วัน) ประเภท1
3 ม.ค. 2561 ชบ 0023.3/ว6875 ลว 29 ธ.ค.60 ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล (ประกาศมาแล้ว 14 วัน) ประเภท1