วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
1 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๙๙๖๑ เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาเมืองจังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 1571 วัน) ประเภท1
30 ก.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๙๘๕๒ เรื่อง การจัดนิทรรศการและเสวนาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ ภายใต้ชื่องาน "สร้างอนาคตไทย ๒๐๒๐" (ประกาศมาแล้ว 1572 วัน) ประเภท1
30 ก.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๙๖๒๑ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๕๖ (เพิ่มเติม) (ประกาศมาแล้ว 1572 วัน) ประเภท1
30 ก.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๙๘๕๑ เรื่อง โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ในโรงเรียนสังกัด อปท.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1572 วัน) ประเภท1
30 ก.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/๑๙๘๐๒ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๕๖ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ((CCTV) และก่อสร้างลานกีฬา) (ประกาศมาแล้ว 1572 วัน) ประเภท1
30 ก.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/๑๙๘๐๑ เรื่อง การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1572 วัน) ประเภท1
30 ก.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/๑๙๘๐๔ เรื่อง การการโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (ประกาศมาแล้ว 1572 วัน) ประเภท1
30 ก.ย. 2556 ชบ ๐๐๓๗.๑/ว ๔๐๔๖ เรื่อง การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรภาษี (ประกาศมาแล้ว 1572 วัน) ประเภท1
30 ก.ย. 2556 (หน.กลุ่มงาน ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๔๖๙ เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัด อปท. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1572 วัน) ประเภท1
30 ก.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๔๗๖ เรื่อง แนวทางการสนับสนุนการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการพัฒนาส่งเสริมงานศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (ประกาศมาแล้ว 1572 วัน) ประเภท1