วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
27 ก.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๒๙ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๖ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการจัดการศึกษา ประจำเดือน ก.ย.๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1573 วัน) ประเภท1
26 ก.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๓๔๗๐ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน ก.ย.๕๖ ให้แก่ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1574 วัน) ประเภท1
26 ก.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๒๘ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและัแก้ไขปัญหายาเสพติด งวดที่ ๑ (ประกาศมาแล้ว 1574 วัน) ประเภท1
26 ก.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/๑๔๔๙ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมการฝึกอาชีพให้กับผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบำบัด งวดที่ ๑ (ประกาศมาแล้ว 1574 วัน) ประเภท1
26 ก.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๙๔๐๖ เรื่อง การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๕๖ กิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวังโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) (ประกาศมาแล้ว 1574 วัน) ประเภท1
25 ก.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๒๗ เรื่อง การเบอกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๖ เงินอุดหนุึนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 1575 วัน) ประเภท1
25 ก.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว๑๙๓๕๗ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) (ประกาศมาแล้ว 1575 วัน) ประเภท1
25 ก.ย. 2556 (ท้องถิ่นอำเถอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๔๔๓ เรื่อง ผลการนำเข้าข้อมูลในระบบโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.(e-Plan) เดือ (ประกาศมาแล้ว 1575 วัน) ประเภท1
25 ก.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๔๔๔ เรื่อง ผลการนำเข้าข้อมูลในระบบโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.(e-Plan) เดือนสิงหาคา ๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1575 วัน) ประเภท1
24 ก.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๒๖ เรื่อง การเบิกเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัด ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด (ประกาศมาแล้ว 1576 วัน) ประเภท1