วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
30 ก.ย. 2556 ชบ ๐๐๓๗.๑/ว ๔๐๔๖ เรื่อง การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรภาษี (ประกาศมาแล้ว 1570 วัน) ประเภท1
30 ก.ย. 2556 (หน.กลุ่มงาน ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๔๖๙ เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัด อปท. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1570 วัน) ประเภท1
30 ก.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๔๗๖ เรื่อง แนวทางการสนับสนุนการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการพัฒนาส่งเสริมงานศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (ประกาศมาแล้ว 1570 วัน) ประเภท1
30 ก.ย. 2556 เรื่อง (หน.กลุ่มงาน ท้องถิ่นอำเภอ) เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้บริหารและปลัด อปท.ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ (หนังสืออยู่ระหว่างเสนอ) (ประกาศมาแล้ว 1570 วัน) ประเภท1
27 ก.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๓๐ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๖ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์ฺพัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 1573 วัน) ประเภท1
27 ก.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๙๖๐๒ เรื่อง การดำเนินการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ (ประกาศมาแล้ว 1573 วัน) ประเภท1
27 ก.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๙๖๐๐ เรื่อง การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1573 วัน) ประเภท1
27 ก.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๙๕๙๙ เรื่อง เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1573 วัน) ประเภท1
27 ก.ย. 2556 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๔๖๐ เรื่อง ส่งสื่อความรู้ (ประกาศมาแล้ว 1573 วัน) ประเภท1
27 ก.ย. 2556 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๔๕๙ เรื่อง ส่งสื่อความรู้ (ประกาศมาแล้ว 1573 วัน) ประเภท1