วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
9 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๐๓๘๑ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาโครงการสนับสนุนของ อปท.ตามมติของคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัด ครั้งที่๗/๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1561 วัน) ประเภท1
9 ต.ค. 2556 (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๑/๕๑๔๔ เรื่อง ประกาศผลการเรียนดีเด่นของบุคลากรท้องถิ่นที่เข้ารับการศึกษาอบรม ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1561 วัน) ประเภท1
9 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๓๕ เรื่อง แจ้งแก้ไขรายละเอียดรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ รายการรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) (ประกาศมาแล้ว 1561 วัน) ประเภท1
8 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๑/๒๕๕ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและส่งเสริมกลุ่มอาชีพจังหวัดนนทบุรี (ประกาศมาแล้ว 1562 วัน) ประเภท1
8 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๒๘ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1562 วัน) ประเภท1
8 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๐๓๗๒ เรื่อง แจ้งจัดสรรงบประมาณและแนวทางการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1562 วัน) ประเภท1
8 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๐๓๗๗ เรื่อง ประกาศสนับสนุนทุน "โครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ" (ประกาศมาแล้ว 1562 วัน) ประเภท1
8 ต.ค. 2556 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๒๕ เรื่อง ขอความร่วมมือในการลงทะเบียนบุคลากร อปท. (ประกาศมาแล้ว 1562 วัน) ประเภท1
8 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๒๖ เรื่อง ขอความร่วมมือในการลงทะเบียนบุคลากร อปท. (ประกาศมาแล้ว 1562 วัน) ประเภท1
8 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๐๓๗๔ เรื่อง ขอส่งประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1562 วัน) ประเภท1