วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
10 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๕๔๑ เรื่อง หารือการย้ายเปลี่ยนสายงานเป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ จากบัญชีสอบคัดเลือกของ อบต.ที่ยกฐานะเป็นเทศบาล (ประกาศมาแล้ว 1561 วัน) ประเภท1
10 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๓๘ เรื่อง การนำส่งเงินรายได้ให้กับ อปท.ประจำเดือน ก.ค.-ส.ค.๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1561 วัน) ประเภท1
10 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๓๙ เรื่อง การจัดส่งเงินรายได้ให้กับ อบต.ประจำเดือน ก.ย.56 (ประกาศมาแล้ว 1561 วัน) ประเภท1
9 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๐๓๘๕ เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผุ้ปลูกพืชเศรษบกิจ ๓ ชนิด (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลัง) (ประกาศมาแล้ว 1562 วัน) ประเภท1
9 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๐๓๘๖ เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เปิดกรีดยางพารา ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1562 วัน) ประเภท1
9 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๐๔๔๙ เรื่อง การตรวจสอบตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1562 วัน) ประเภท1
9 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๐๔๖๐ เรื่อง การประชุมคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1562 วัน) ประเภท1
9 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๓๗ เรื่อง การจัดสรรเงินค่าภาคห (ประกาศมาแล้ว 1562 วัน) ประเภท1
9 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๐๔๔๕ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและติดตั้งกล้องวงจรปิด (ประกาศมาแล้ว 1562 วัน) ประเภท1
9 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๐๓๘๔ เรื่อง โครงการรางวัลครูดีเด่นแห่งประเทศไทย (Thailand STEM Teacher Awards) (ประกาศมาแล้ว 1562 วัน) ประเภท1