วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
15 ต.ค. 2556 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๕๖ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ปี ๕๗ จังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 1558 วัน) ประเภท1
15 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๕๕ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ปี ๕๗ จังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 1558 วัน) ประเภท1
15 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๐๙๗๑ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการเมืองท้องถิ่น/ท้องที่ ประจำปี ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1558 วัน) ประเภท1
14 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๔๕ เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ (ประกาศมาแล้ว 1559 วัน) ประเภท1
14 ต.ค. 2556 ชบ๐๐๒๓.๓/๒๐๘๕๓ เรื่อง แนวทางการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและการพัฒนาส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (ประกาศมาแล้ว 1559 วัน) ประเภท1
14 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๙๑๘ เรื่อง การดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1559 วัน) ประเภท1
14 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๓๗๒๕ เรื่อง ชี้แจงขั้นตอน ระยะเวลาในการดำเนินการชี้แจงกระบวนการรับแจ้งสิทธิ์ และลงทะเบียนเพิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 1559 วัน) ประเภท1
14 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๐๙๑๖ เรื่อง การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1559 วัน) ประเภท1
14 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๐๘๕๒ เรื่อง การคัดเลือกโรงเรียนที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นเหมาะสมที่จะเข้าร่วมโครงการพัฒนาการบริการจัดการศึกษาของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1559 วัน) ประเภท1
14 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๑/๒๐๘๕๔ เรื่อง การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลาง อปท.(INFO) (ประกาศมาแล้ว 1559 วัน) ประเภท1