วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
18 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๒๒๗๔ เรื่อง การคัดเลือกผู้บริหาร อปท.ดีเด่น ด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี ๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1554 วัน) ประเภท1
18 ต.ค. 2556 (ทน.เจ้าพระยาสุรศักดิ์) ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๒๒๗๕ เรื่อง แจ้งผลการอนุมัติโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนาเมือง (ประกาศมาแล้ว 1554 วัน) ประเภท1
17 ต.ค. 2556 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๖๖ เรื่อง กำหนดแนวทางดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1555 วัน) ประเภท1
17 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๔๗ เรื่อง กำหนดแนวทางดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1555 วัน) ประเภท1
17 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๖๓ เรื่อง ขอรับการสนับสนุนในการจัดประชุมสมัชชานานาชาติ (ประกาศมาแล้ว 1555 วัน) ประเภท1
17 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๒๑๔๒ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) (ประกาศมาแล้ว 1555 วัน) ประเภท1
16 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๔๖ เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1556 วัน) ประเภท1
16 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๔๖ เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจทุกประเภท (ประกาศมาแล้ว 1556 วัน) ประเภท1
16 ต.ค. 2556 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๖๐ เรื่อง โครงการรางวัลครูดีเด่นแห่งประเทศไทย (Thailland STEM Teacher Awards) (ประกาศมาแล้ว 1556 วัน) ประเภท1
16 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๕๙ เรื่อง โครงการรางวัลครูดีเด่นแห่งประเทศไทย (Thailland STEM Teacher Awards) (ประกาศมาแล้ว 1556 วัน) ประเภท1