วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
22 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๕๐ เรื่อง การรายงานสถิติการคลัง (รายรับ-รายจ่ายจริง) ประจำปีงบประมาณ ๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1552 วัน) ประเภท1
22 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๒๒๕๐๔ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งในตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1552 วัน) ประเภท1
22 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๒๐๘ เรื่อง การเจาะและใช้น้ำบาดาลของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1552 วัน) ประเภท1
22 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๒๒๕๐๓ เรื่อง การแอบอ้างว่าสามารถให้ความช่วยเหลือพนักงานสถานธนานุบาลของ อปท.ในการสอบแข่งขันเลื่อนตำแหน่ง และการแต่งตั้ง (ย้าย) (ประกาศมาแล้ว 1552 วัน) ประเภท1
21 ต.ค. 2556 (คณะทำงานโครงการพัฒนาเมืองจังหวัด) ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๒๓๘๘ เรื่อง การขยายเวลาการยื่นเสนอโครงการพัฒนาเมือง (ประกาศมาแล้ว 1553 วัน) ประเภท1
21 ต.ค. 2556 (ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี) ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๒๓๘๗ เรื่อง การขยายเวลาการยื่นเสนอโครงการพัฒนาเมือง (ประกาศมาแล้ว 1553 วัน) ประเภท1
21 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๒๓๘๖ เรื่อง การขยายเวลาการยื่นเสนอโครงการพัฒนาเมือง (ประกาศมาแล้ว 1553 วัน) ประเภท1
18 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๒๒๗๘ เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่าย (ประกาศมาแล้ว 1556 วัน) ประเภท1
18 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๒๒๘๓ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาเรียนรู้กับการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ประกาศมาแล้ว 1556 วัน) ประเภท1
18 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๒๒๘๕ เรื่อง แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ (ประกาศมาแล้ว 1556 วัน) ประเภท1