วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
7 ก.ย. 2560 ชบ 0023.3/21555 ลว 7 ก.ย. 60 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" (ประกาศมาแล้ว 133 วัน) ประเภท1
7 ก.ย. 2560 ชบ 0023.3/21551 ลว 7 ก.ย. 60 การคัดเลือก "อำเภอสะอาด" ระดับจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 133 วัน) ประเภท1
6 ก.ย. 2560 ชบ 0023.5/186 ลว 6 ก.ย. 60 รายละเอียดการโอนเงินจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 134 วัน) ประเภท1
6 ก.ย. 2560 ชบ 0023.3/21366 ลว 5 ก.ย.60 การคัดเลือกรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ครั้งที่ 4 (ประกาศมาแล้ว 134 วัน) ประเภท1
6 ก.ย. 2560 ชบ 0023.3/21361 ลว 5 ก.ย.60 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (ประกาศมาแล้ว 134 วัน) ประเภท1
5 ก.ย. 2560 ชบ 0023.5/644 ลว 4 ก.ย.60 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับโครงการก่อสร้างระบบรวบรวม และบำบัดน้ำเสียและค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน่้ำเสีย (ประกาศมาแล้ว 135 วัน) ประเภท1
5 ก.ย. 2560 ชบ 0023.5/642 ลว 4 ก.ย. 60 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหลับสนับสนุนภารกิจตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาล (ประกาศมาแล้ว 135 วัน) ประเภท1
5 ก.ย. 2560 ชบ 0023.3/21222 ลว 4 ก.ย. 60 โครงการคัดเลือกตลาดสดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (ประกาศมาแล้ว 135 วัน) ประเภท1
4 ก.ย. 2560 ชบ 0023.5/640 ลว 1 ก.ย. 60 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ (ประกาศมาแล้ว 136 วัน) ประเภท1
4 ก.ย. 2560 ชบ 0023.3/21112 ลว 1 ก.ย.60 การควบคุมและป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะนำโรค (ประกาศมาแล้ว 136 วัน) ประเภท1