วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
16 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๔๖ เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจทุกประเภท (ประกาศมาแล้ว 1554 วัน) ประเภท1
16 ต.ค. 2556 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๖๐ เรื่อง โครงการรางวัลครูดีเด่นแห่งประเทศไทย (Thailland STEM Teacher Awards) (ประกาศมาแล้ว 1554 วัน) ประเภท1
16 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๕๙ เรื่อง โครงการรางวัลครูดีเด่นแห่งประเทศไทย (Thailland STEM Teacher Awards) (ประกาศมาแล้ว 1554 วัน) ประเภท1
15 ต.ค. 2556 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๕๖ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ปี ๕๗ จังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 1555 วัน) ประเภท1
15 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๕๕ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ปี ๕๗ จังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 1555 วัน) ประเภท1
15 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๐๙๗๑ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการเมืองท้องถิ่น/ท้องที่ ประจำปี ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1555 วัน) ประเภท1
14 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๔๕ เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ (ประกาศมาแล้ว 1556 วัน) ประเภท1
14 ต.ค. 2556 ชบ๐๐๒๓.๓/๒๐๘๕๓ เรื่อง แนวทางการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและการพัฒนาส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (ประกาศมาแล้ว 1556 วัน) ประเภท1
14 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๙๑๘ เรื่อง การดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1556 วัน) ประเภท1
14 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๓๗๒๕ เรื่อง ชี้แจงขั้นตอน ระยะเวลาในการดำเนินการชี้แจงกระบวนการรับแจ้งสิทธิ์ และลงทะเบียนเพิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 1556 วัน) ประเภท1