วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
25 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๒๖๑๐ เรื่อง การฝึกอบรมผู้ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ประกาศมาแล้ว 1545 วัน) ประเภท1
25 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๒๘๔๐ เรื่อง เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) (ประกาศมาแล้ว 1545 วัน) ประเภท1
25 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๓๗.๓/๖๗๓๐ เรื่อง เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) (ประกาศมาแล้ว 1545 วัน) ประเภท1
24 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๕๑ เรื่อง สำรวจครูผู้ดูแลเด็กที่มีคุณสมบัติพร้อมเข้ารับการคัดเลือกเพื่้อบรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ดูแลเด็ก (ประกาศมาแล้ว 1546 วัน) ประเภท1
24 ต.ค. 2556 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๘๔ เรื่อง สำรวจผู้ดูแลเด็กที่มีคุณสมบัติพร้อมเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ดูแลเด็ก (ประกาศมาแล้ว 1546 วัน) ประเภท1
24 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๕๘๒ เรื่อง โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรภาครัฐในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) (ประกาศมาแล้ว 1546 วัน) ประเภท1
24 ต.ค. 2556 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๔๓๕ เรื่อง การจัดส่งหนังสือ "ท้องถิ่นไทยสร้างวิถี คืนคนดีสู่สังคม" (ประกาศมาแล้ว 1546 วัน) ประเภท1
22 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๘๐ เรื่อง ส่งหนังสือรวมคำสั่งศาลปกครองและความเห็นชอบของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1548 วัน) ประเภท1
22 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๕๗๙ เรื่อง จดหมายข่าง @ POST ฉบับที่ ๙/๒๕๕๖ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1548 วัน) ประเภท1
22 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๕๗๕ เรื่อง การจัดเก็บและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ประจำเดือน ก.ย.๕๖ ให้กับ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1548 วัน) ประเภท1