วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
14 พ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๑/๖๔๑ เรื่อง ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ ร.ต.ปฐม วรรธนะภูติ ผู้ทรงคุณวุฒิ ก.อบต.จ.ช.บ. (ประกาศมาแล้ว 1473 วัน) ประเภท1
14 พ.ค. 2557 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๖๓๖ เรื่อง การบริหารการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐาน ปี ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1473 วัน) ประเภท1
14 พ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/ว ๗๘ เรื่อง การบริหารการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐาน ปี ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1473 วัน) ประเภท1
14 พ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว๑๖๓๐ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น เม.ย.๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1473 วัน) ประเภท1
12 พ.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๒/๘๓๙๘ เรื่อง การคัดเลือกกรรมการผู้แทน อบต. ตำแหน่งปลัด อบต.ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 1475 วัน) ประเภท1
12 พ.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๒/๘๓๙๙ เรื่อง การคัดเลือกกรรมการผู้แทน อบต.ในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลแทนตำแหน่งที่ว่าง (ประกาศมาแล้ว 1475 วัน) ประเภท1
12 พ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๑/๖๓๐ เรื่อง การรวบรวมกฎหมายและระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1475 วัน) ประเภท1
12 พ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/ว ๗๗ เรื่อง การนำส่งเงินรายได้ให้กับ อบต. เม.ย.๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1475 วัน) ประเภท1
12 พ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๘๓๗๓ เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการตามแผนบูรณาการภาคสังคม ๙ องค์กร เพื่อช่วยเหลือผู้พ้นโทษและป้องกันการกระทำผิดซ้ำ ๕๗-๕๙ (ประกาศมาแล้ว 1475 วัน) ประเภท1
12 พ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๘๓๗๐ เรื่อง การดำเนินงานป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก (ประกาศมาแล้ว 1475 วัน) ประเภท1