วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
29 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๔/ว ๒๒๙๘๘ เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ๒๕๕๗ (หลักสูตร ๕ วัน) (ประกาศมาแล้ว 1542 วัน) ประเภท1
29 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๕๗ เรื่อง ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้มิสิทธิสรรหาคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1542 วัน) ประเภท1
29 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๕๘ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ ฝึกอบรมอาชีพ "ฝีมือดี มีออเดอร์" (ประกาศมาแล้ว 1542 วัน) ประเภท1
29 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๕๖ เรื่อง การรับสมัครการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1542 วัน) ประเภท1
29 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๖๐ เรื่อง พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉ.๔) ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1542 วัน) ประเภท1
29 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๕๙ เรื่อง แนวทางการกำหนดอัตราเบิกจ่ายค่ายาสำหรับสิทธิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (ประกาศมาแล้ว 1542 วัน) ประเภท1
28 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๒๘๘๖ เรื่อง แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ (ประกาศมาแล้ว 1543 วัน) ประเภท1
28 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๗๔ เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1543 วัน) ประเภท1
28 ต.ค. 2556 (ทถ.)ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๖๙ เรื่อง ผลการนำเข้าข้อมูลในระบบโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.(e-Plan) (ประกาศมาแล้ว 1543 วัน) ประเภท1
28 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๗๐ เรื่อง ผลการนำเข้าข้อมูลในระบบโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-Plan) (ประกาศมาแล้ว 1543 วัน) ประเภท1