วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
1 พ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๒/๒๓๒๙๙ เรื่อง หารือคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ประกาศมาแล้ว 1542 วัน) ประเภท1
31 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๖๕ เรื่อง สำรวจแผนความต้องการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1543 วัน) ประเภท1
31 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๓๑๒๑ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาโครงการสนับสนุนของ อปท.ตามมติของคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายให้แก่ อปท.ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1543 วัน) ประเภท1
31 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๘๗ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือก อปท.ดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ประจำปี ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1543 วัน) ประเภท1
31 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๘๘ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือก อปท.ดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ประจำปี ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1543 วัน) ประเภท1
31 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๓๒๘๖ เรื่อง การควบคุมการใช้งานระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง อปท. (ประกาศมาแล้ว 1543 วัน) ประเภท1
31 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๓๑๒๖ เรื่อง รายงานการจัดตั้งสถานศึกษาสังกัด อปท. (ประกาศมาแล้ว 1543 วัน) ประเภท1
31 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๒/๒๓๑๑๕ เรื่อง การเลื่อนจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (ราคาทองคำผันผวน) (ประกาศมาแล้ว 1543 วัน) ประเภท1
31 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๓๑๒๐ เรื่อง การจัดฝึกอบรม/สัมมนาเกี่ยวกับ "แผนและแนวทางการจัดสรรค่าใช้จ่ายสถานศึกษาในสังกัด อปท. (ประกาศมาแล้ว 1543 วัน) ประเภท1
31 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๙๘๕๗ เรื่อง การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรภาษี (ประกาศมาแล้ว 1543 วัน) ประเภท1