วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
4 พ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๒/๒๓๔๕๒ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จ.ชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 1539 วัน) ประเภท1
4 พ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๔๐๐๘ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น ๒๕๓๔ (ประกาศมาแล้ว 1539 วัน) ประเภท1
4 พ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๒๖๙ เรื่อง แผนการฝึกอบรมพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด อปท. (ประกาศมาแล้ว 1539 วัน) ประเภท1
4 พ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๔๐๐๗ เรื่อง แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเืดือนตุลาคม ๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 1539 วัน) ประเภท1
4 พ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๓๓๖๐ เรื่อง แจ้งผลการเลือกกรรมการผู้แทนผู้บริหาร อปท.ในคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1539 วัน) ประเภท1
1 พ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๔๐๐๖ เรื่อง การจัดส่งรายงานการเงินของ อปท.ประจำปี ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1542 วัน) ประเภท1
1 พ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๖๘ เรื่อง การจัดสรรเงินค่าภาคห (ประกาศมาแล้ว 1542 วัน) ประเภท1
1 พ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๖๗ เรื่อง "โครงการ กบข.สมาชิกสัมพันธ์สัญจร (ภูมิภาค) ประจำปี ๕๖" (ประกาศมาแล้ว 1542 วัน) ประเภท1
1 พ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๖๖ เรื่อง ประกาศผลการเรียนดีเด่นของบุคลากรท้องถิ่นที่เข้ารับการศึกษาอบรม ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1542 วัน) ประเภท1
1 พ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๔๐๐๕ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้จัดการสถานธนานุบาลให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนา (ประกาศมาแล้ว 1542 วัน) ประเภท1