วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
31 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๒/๒๓๑๑๕ เรื่อง การเลื่อนจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (ราคาทองคำผันผวน) (ประกาศมาแล้ว 1539 วัน) ประเภท1
31 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๓๑๒๐ เรื่อง การจัดฝึกอบรม/สัมมนาเกี่ยวกับ "แผนและแนวทางการจัดสรรค่าใช้จ่ายสถานศึกษาในสังกัด อปท. (ประกาศมาแล้ว 1539 วัน) ประเภท1
31 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๙๘๕๗ เรื่อง การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรภาษี (ประกาศมาแล้ว 1539 วัน) ประเภท1
30 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๓๙๗๖ เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงานการบริหารงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1540 วัน) ประเภท1
30 ต.ค. 2556 (นายกเทศมนตรี ตามบัญชีรายชื่อ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๓๐๕๑ เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาเมืองจังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 1540 วัน) ประเภท1
30 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๓๐๕๐ เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาเมืองจังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 1540 วัน) ประเภท1
30 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๓๐๕๖ เรื่อง ขอความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมาย (ประกาศมาแล้ว 1540 วัน) ประเภท1
30 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๖๔ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1540 วัน) ประเภท1
30 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๓๙๗๙ เรื่อง แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุง รอบเดือน เม.ย.๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1540 วัน) ประเภท1
30 ต.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๖๓ เรื่อง สำรวจรายชื่อครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลครูเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อปท. (ประกาศมาแล้ว 1540 วัน) ประเภท1