วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
7 พ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๒๗๑ เรื่อง ขอส่งจดหมายข่าว @POST ฉบับที่ ๑๐/๒๕๕๖ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1532 วัน) ประเภท1
6 พ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๔๐๖๘ เรื่อง การบริหารการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนา อปท. (ประกาศมาแล้ว 1533 วัน) ประเภท1
5 พ.ย. 2556 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๖๑๒ เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้ง อปท.นำคนพิการเข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 1534 วัน) ประเภท1
5 พ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๖๑๑ เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้ง อปท.นำคนพิการเข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 1534 วัน) ประเภท1
5 พ.ย. 2556 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๖๑๔ เรื่อง ประกาศคุรุสภา (ประกาศมาแล้ว 1534 วัน) ประเภท1
5 พ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๖๑๓ เรื่อง ประกาศคุรุสภา (ประกาศมาแล้ว 1534 วัน) ประเภท1
5 พ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๓๕๓๑ เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เปิดกรีดยางพารา ภายใต้โครงการแก้ปัยหายางพาราทั้งระบบ ปี ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1534 วัน) ประเภท1
5 พ.ย. 2556 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๖๑๐ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพของประเทศ ๒๕๕๘-๒๕๖๐ (ประกาศมาแล้ว 1534 วัน) ประเภท1
5 พ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๗๐ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพของประเทศ ๒๕๕๘-๒๕๖๐ (ประกาศมาแล้ว 1534 วัน) ประเภท1
4 พ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๔/๒๓๔๕๓ เรื่อง การเร่งรัดดำเนินคดีแพ่งเพื่อเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายในการจัดการเลือกตั้งใหม่ (ประกาศมาแล้ว 1535 วัน) ประเภท1