วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
5 ก.ย. 2560 ชบ 0023.3/21222 ลว 4 ก.ย. 60 โครงการคัดเลือกตลาดสดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (ประกาศมาแล้ว 134 วัน) ประเภท1
4 ก.ย. 2560 ชบ 0023.5/640 ลว 1 ก.ย. 60 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ (ประกาศมาแล้ว 135 วัน) ประเภท1
4 ก.ย. 2560 ชบ 0023.3/21112 ลว 1 ก.ย.60 การควบคุมและป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะนำโรค (ประกาศมาแล้ว 135 วัน) ประเภท1
4 ก.ย. 2560 ระหว่างลงนาม ลว 4 ก.ย.60 (นายอำเภอ) การคัดเลือก "อำเภอสะอาด" ระดับจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 135 วัน) ประเภท1
1 ก.ย. 2560 ชบ 0023.5/ว4484 ลว 31 ส.ค. 60 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ประกาศมาแล้ว 138 วัน) ประเภท1
1 ก.ย. 2560 ชบ 0023.3/20561 ลว 29 ส.ค.60 จัดกิจกรรมทางการศึกษา "ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยสหพัฒน์ ครั้งที่ ๒๐" (ประกาศมาแล้ว 138 วัน) ประเภท1
1 ก.ย. 2560 ชบ 0023.3/20495 ลว 28 ส.ค. 60 แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการนมโรงเรียนรายใหม่เข้าดำเนินการแทนผู้ประกอบการที่ถูกลงโทษ (ประกาศมาแล้ว 138 วัน) ประเภท1
1 ก.ย. 2560 ชบ 0023.3/20565 ลว 29 ส.ค. 60 โครงการแข่งขันและคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ (ประกาศมาแล้ว 138 วัน) ประเภท1
1 ก.ย. 2560 ชบ 0023.3/20775 ลว 30 ส.ค. 60 การจัดสอบ V-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ประกาศมาแล้ว 138 วัน) ประเภท1
1 ก.ย. 2560 ชบ 0023.3/20333 ลว 25 ส.ค.60 (อบจ.ชลบุรี) ขอความร่วมมือจัดแสดงนิทรรศการผลงานของนักเรียนจากโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 138 วัน) ประเภท1