วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
11 พ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๖๓๕ เรื่อง ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือน พ.ย.๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1528 วัน) ประเภท1
11 พ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๓๘๑๘ เรื่อง โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1528 วัน) ประเภท1
11 พ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๓๘๑๗ เรื่อง การประกวดสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1528 วัน) ประเภท1
8 พ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๗๓ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1531 วัน) ประเภท1
8 พ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๔๑๐๒ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลการบริหารงบประมาณของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1531 วัน) ประเภท1
8 พ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๓๗๓๘ เรื่อง สำรวจข้อมูลรถสุขาเคลื่อนที่และรถบรรทุกน้ำแบบมีหัวฉีดของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1531 วัน) ประเภท1
8 พ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๓๗๓๙ เรื่อง สรุปผลการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานของ อปท.ตามมาตรฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ประกาศมาแล้ว 1531 วัน) ประเภท1
8 พ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๓๗๔๑ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการลดหย่อนภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้ายให้แก่ประชาชนผู้เสียภาษีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย (ประกาศมาแล้ว 1531 วัน) ประเภท1
7 พ.ย. 2556 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๖๒๐ เรื่อง การบันทึกข้อมูลผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในระบบสารสนเทศ (ประกาศมาแล้ว 1532 วัน) ประเภท1
7 พ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๓๒ เรื่อง การนำส่งเงินรายได้ให้กับ อบต ประจำเดือตุลาคม ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1532 วัน) ประเภท1