วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
14 พ.ย. 2556 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๐๙๗๕ เรื่อง การประกวด อปท.และสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1525 วัน) ประเภท1
13 พ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๒๘๐ เรื่อง การรวบรวมข้อมูล ข้าราชการครู พนักงานครูฯ เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1526 วัน) ประเภท1
13 พ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๓ เรื่อง รายงานข้อมูลการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) (ประกาศมาแล้ว 1526 วัน) ประเภท1
13 พ.ย. 2556 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๖๔๕ เรื่อง การประกาศเกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ (ประกาศมาแล้ว 1526 วัน) ประเภท1
13 พ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๖๔๔ เรื่อง การประกาศเกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1526 วัน) ประเภท1
12 พ.ย. 2556 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๖๔๐ เรื่อง สำรวจข้อมูลเพื่อขอรับเงินค่าลงทะเบียนโครงการอบรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1527 วัน) ประเภท1
12 พ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๗๘ เรื่อง สำรวจข้อมูลเพื่อขอรับเงินค่าลงทะเบียนโครงการอบรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1527 วัน) ประเภท1
12 พ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๗๙ เรื่อง แจ้งสำรวจค่ารักษาพยาบาลของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด อปท. (ประกาศมาแล้ว 1527 วัน) ประเภท1
12 พ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๓๙๙๓ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงการศึกษาดูงานต่างประเทศ (ประกาศมาแล้ว 1527 วัน) ประเภท1
12 พ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๔๑๓๕ เรื่อง การแอบอ้างเพื่อหลอก (ประกาศมาแล้ว 1527 วัน) ประเภท1