วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
20 พ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๑/๒๘๖ เรื่อง กำหนดการสวดพระอภิธรรมศพบิดาของ ฐิตินันท์ วงเวียน (ประกาศมาแล้ว 1520 วัน) ประเภท1
20 พ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๔๒๒๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ ๑) (ประกาศมาแล้ว 1520 วัน) ประเภท1
20 พ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๔๖๑๖ เรื่อง รายชื่อ อปท.ที่ได้รับการสำรวจดำเนินการปรับปรุงหรือจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ (ประกาศมาแล้ว 1520 วัน) ประเภท1
20 พ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๔๖๑๕ เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1520 วัน) ประเภท1
20 พ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๔๖๑๘ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลความจำป็นพื้นฐาน ปี ๒๕๕๗ (เขตเมือง) (ประกาศมาแล้ว 1520 วัน) ประเภท1
20 พ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๔๖๘๑ เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ งวดที่ ๑ (ประกาศมาแล้ว 1520 วัน) ประเภท1
20 พ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๖๗๒ เรื่อง การโอนจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1520 วัน) ประเภท1
20 พ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๘๙ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการจัดการศึกษา (ประกาศมาแล้ว 1520 วัน) ประเภท1
20 พ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๔๒๒๕ เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานหลักสูตร "การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานคลังท้องถิ่น" (ประกาศมาแล้ว 1520 วัน) ประเภท1
20 พ.ย. 2556 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๖๗๘ เรื่อง การตรวจสอบเงินงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1520 วัน) ประเภท1