วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
20 พ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๘๙ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการจัดการศึกษา (ประกาศมาแล้ว 1519 วัน) ประเภท1
20 พ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๔๒๒๕ เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานหลักสูตร "การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานคลังท้องถิ่น" (ประกาศมาแล้ว 1519 วัน) ประเภท1
20 พ.ย. 2556 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๖๗๘ เรื่อง การตรวจสอบเงินงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1519 วัน) ประเภท1
20 พ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๖๗๕ เรื่อง การตรวจสอบเงินงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1519 วัน) ประเภท1
19 พ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๔๕๘๕ เรื่อง การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1520 วัน) ประเภท1
19 พ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๔๕๒๘ เรื่อง คู่มือประชาชน ใช้เครื่องขยายเสียงรถโฆษณาแบบไม่รบกวนใคร (ประกาศมาแล้ว 1520 วัน) ประเภท1
19 พ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๔๕๘๕ เรื่อง เรื่อง การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวังโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) (หนังสืออยู่ระหว่างเสนอ) (ประกาศมาแล้ว 1521 วัน) ประเภท1
18 พ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๔/ว ๔๒๐๑ เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ประกาศมาแล้ว 1521 วัน) ประเภท1
18 พ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๔๔๕๘ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ประกอบการและแนวทางการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1521 วัน) ประเภท1
18 พ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๔๔๕๖ เรื่อง การประชุมคณะกรรมาธิการบรหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทสไทย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1521 วัน) ประเภท1