วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
25 พ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๕๐๖๗ เรื่อง เชิญประชุมคัดเลือกคณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ (ประกาศมาแล้ว 1514 วัน) ประเภท1
25 พ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๒/๔๒๙๐ เรื่อง การกำหนดวันหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษและวันหยุดทำการสถานธนานุบาลของ อปท.ประจำปี ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1514 วัน) ประเภท1
25 พ.ย. 2556 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๖๙๒ เรื่อง การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ภายใต้โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิ (ประกาศมาแล้ว 1514 วัน) ประเภท1
25 พ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๖๙๑ เรื่อง การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ภายใต้โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธ.ค.๕๖ จ.ชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 1514 วัน) ประเภท1
25 พ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๔๙๕๙ เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวีสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1514 วัน) ประเภท1
25 พ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๔๙๕๐ เรื่อง การปลอมแปลงเอกสารใบทะเบียนพาณิชย์ (ประกาศมาแล้ว 1514 วัน) ประเภท1
25 พ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๔๙๖๐ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1514 วัน) ประเภท1
25 พ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๔๙๕๕ เรื่อง โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหา ข้อบกพร่องการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ประกาศมาแล้ว 1514 วัน) ประเภท1
24 พ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๔๙๙๙ เรื่อง การจัดสัมมนาระดับชาติ (ประกาศมาแล้ว 1515 วัน) ประเภท1
24 พ.ย. 2556 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๓๖๕๒ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาระดับชาติ (ประกาศมาแล้ว 1515 วัน) ประเภท1